Orientació al procés emprenedor

Orientació al procés emprenedor

Fase 1: Orientació al procés emprenedor
Identificació, definició i validació de la proposta de negoci, a través de la incubadora virtual

Aquest programa correspon a la primera fase d'assessorament emprenedor Hubbik, «Fase 1. Orientació al procés emprenedor», que té com a objectiu principal la identificació, la definició i la validació de la proposta de negoci dels projectes vinculats a la comunitat UOC especialment relacionats amb les TIC i que estiguin en una fase inicial. 

Aquest acompanyament es fa mitjançant la incubadora virtual, l'espai virtual de treball i assessorament obert de Hubbik.

Es treballa en la definició i la validació de la proposta de negoci dels projectes emprenedors partint de tres documents:

 

 • La definició del model de negoci amb llenç de model de negoci (business model canvas, BMC).

 • La redacció d'un resum executiu, en el qual s'incorporin els aspectes empresarials més rellevants del projecte.

 • La preparació d'un pitch (micropresentació) de 90 segons en format de vídeo en què s'expliquin els principals aspectes clau de l'activitat de l'empresa emergent, en quin punt es troba i quines necessitats té.

El temps màxim previst dins d'aquest programa és d'un any des del moment de la incorporació.

 

Pot accedir al programa qualsevol membre de la comunitat UOC que vulgui aprofundir en la definició d'una idea de negoci emprenedora.

L'accés és obert tot l'any. 

Per sol·licitar l'accés cal omplir el formulari d'inscripció i acceptar les condicions generals de participació en la incubadora virtual.

En el termini d'una setmana des de la sol·licitud d'accés, la persona sol·licitant rebrà a la seva bústia de correu electrònic les dades necessàries per accedir a la incubadora virtual Hubbik.

Dins la incubadora virtual es té accés a diversos serveis per desenvolupar la seva proposta de negoci. La participació i la implicació en aquests serveis, a més de l'estat de maduració del projecte, és el que defineix el seu itinerari en la incubadora virtual.

Els serveis s'engloben dins dels espais de treball següents: 

 • Espai social de treball en xarxa. Espai de treball amb la resta de la comunitat emprenedora de la UOC, basat en la interacció entre la comunitat Hubbik. S'hi duen a terme les activitats següents: 

  • Debat emprenedor: fòrum setmanal obert de reflexió sobre aspectes del procés emprenedor i notícies d'actualitat que hi estan vinculades.

  • Seminaris web i esdeveniments en directe: mensualment s'introdueix algun aspecte específic vinculat al procés emprenedor, a més d'eines o metodologies útils.

  • Comparteix amb la comunitat: fòrum  per compartir iniciatives pròpies i recursos i eines.

  • Avisos i notícies: missatges de l'equip Hubbik amb la informació més rellevant sobre les activitats que es porten a terme dins la incubadora virtual.

 

 • Espai de capacitació sobre aspectes empresarials. Repositori de materials formatius sobre aspectes clau del procés emprenedor. Estan formats per documents, vídeos i qüestionaris d'autoavalució. Si es superen tots els qüestionaris amb un 8 es pot sol·licitar un certificat de superació d'aquesta càpsula.

  • Generació i maduració d'idees de negociFactors clau per definir la idea emprenedora i fer servir eines per al desenvolupament del model de negoci. 

  • Finançament Alternatives d'inversió en la cerca de finançament per mitjà d'instruments interns i externs i de plataformes de finançament col·lectiu (crowdfunding) i de proveïment participatiu (crowdsourcing), a més de metodologies per saber la valoració d'una empresa emergent. 

  • Qüestions jurídiquesLegislació en el procés de creació d'una idea de negoci. S'hi recullen la fórmula jurídica, els aspectes de protecció de la propietat intel·lectual i industrial, la legislació que s'ha de complir si es promociona a internet i els requisits de protecció de dades personals.

  • ComunicacióAspectes bàsics de la comunicació i el màrqueting de projectes per dissenyar una estratègia de comunicació adequada i dur a terme un pla d'acció.

  • Altres recursos interessants: models amb els documents que cal treballar en la fase 1 de la incubadora, és a dir, business model canvas, resum executiu i pitch.

 

 • Ecosistema i convocatòries emprenedores. Espai en què es recullen convocatòries de concursos, subvencions i programes d'emprenedoria de l'ecosistema emprenedor i que poden ser interessants per als projectes de la comunitat emprenedora de la UOC. 

A més, s'envia a aquelles persones que hagin manifestat rebre més informació, un butlletí mensual d'emprenedoria amb la informació de les convocatòries i les notícies més destacades.

 • Directori d'empreses emergents de la UOC. Aparador per visibilitzar els projectes emprenedors de la UOC que actualment hi ha a la incubadora virtual i facilitar així la interacció i el treball en xarxa entre ells. Permet visualitzar tant projectes que ja estan constituïts com d'altres que encara són en fase de desenvolupament.

 • Espai de mentoria. Espai de trobada amb personal mentor, d'assessorament personalitzat i de compartició de documents.

Els projectes tenen accés a una mentoria inicial per fer una primera anàlisi del projecte i la definició d'un full de ruta dins la incubadora virtual en l'etapa de benvinguda a la incubadora virtual.


En aquest full de ruta es fa una proposta de les activitats que cal dur a terme durant el programa i es defineix un calendari de mentoria per revisar l'evolució dels documents del projecte (business model canvas, resum executiu i pitch).

El programa finalitza automàticament en el termini d'un any des de la incorporació de la persona emprenedora.

Si es vol continuar accedint als serveis d'assessorament Hubbik per a projectes en fase de maduració, caldrà que el seu projecte s'avaluï a partir dels tres documents que s'han treballat (business model canvas, resum executiu i pitch), amb els criteris següents:

 • Alineament estratègic i impacte social: es valora la idea de negoci vinculada a la societat de la informació i el coneixement i a l'aprenentatge en línia (e-learning). Si no és possible fer la valoració des d'aquest punt de vista, aleshores també es valoraran les sinergies que la futura empresa pugui tenir amb els grups de recerca de la UOC. L'impacte social entès com el grau en què la idea pot aportar transformació i progrés social.

 • Caràcter innovador: es valora el caràcter nou de la iniciativa i l'origen del coneixement del qual deriva el projecte.

 • Viabilitat i transferibilitat al mercat: es valora el coneixement del mercat i la identificació dels recursos necessaris per dur a terme el projecte (materials, econòmics, humans, tècnics i legals).

 • Perfil emprenedor: es valora l'interès i el compromís de dedicació de les persones promotores, trajectòria professional i formació de les persones impulsores de la iniciativa, a més de les habilitats per a la comunicació del projecte.

 

Cada un dels criteris es valora amb una puntuació d'entre 1 (mínim) i 4 (màxim). Per tant, 4 és la valoració mínima que pot tenir un projecte i 16 la màxima.

Cada projecte només es pot avaluar una sola vegada durant la participació en el programa. 

Si el projecte és avaluat abans del període establert d'estada dins del programa (1 any) i no és pres en consideració per avançar als serveis que s'ofereixen als projectes que passen a la fase de maduració, s'hi pot continuar treballant, accedint als serveis Hubbik, fins que s'esgoti el termini de participació.

Otros programas