UOC - HUBBIK

Aquestes condicions («Condicions») regulen l’accés i ús dels serveis de HUBBIK, plataforma de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al foment de l’emprenedoria, la innovació oberta (open innovation), el suport a la transferència de resultats i la col·laboració entre tota la comunitat UOC. L’usuari que es connecta i/o es registra confirma que ha llegit i accepta aquestes Condicions, i, així mateix, accepta rebre comunicacions electròniques procedents de la UOC, relacionades amb el seu compte d’usuari UOC, per a la participació en aquesta comunitat.

CONDICIONS D’ÚS - Acceptació

Aquestes Condicions d’ús regulen l’accés i ús dels serveis de HUBBIK (d’ara endavant, «HUBBIK») de la UOC, proporcionats en línia per mitjà del lloc web allotjat sota el domini hubbik.uoc.edu, i la participació dels usuaris en aquesta iniciativa. Contenen la informació relativa als teus drets i obligacions com a usuari de HUBBIK, i indiquen tot el que podràs i no podràs fer dins aquesta iniciativa. És important que les llegeixis.

Les Condicions són suplementàries a les condicions generals d’ús de les plataformes digitals de la UOC (publicades aquí). Tanmateix, es podran complementar amb condicions particulars per a determinats serveis específics, comunitats, iniciatives, convocatòries i altres activitats i iniciatives de HUBBIK.

En registrar-te amb les teves claus d’accés UOC com a usuari de HUBBIK, acceptes aquestes Condicions. Tanmateix, en participar en una activitat o servei concret de HUBBIK, acceptes les condicions particulars aplicables indicades per a aquesta activitat. Qualsevol violació podria resultar en la suspensió o cancel·lació del teu dret d’accés a aquest espai i la finalització de qualsevol activitat de HUBBIK en què participis.

HUBBIK

HUBBIK (de Hub, business, innovation and knowledge, també anomenat «Servei» o «Espai» d’ara endavant), és una plataforma social oberta que facilita l’emprenedoria, la innovació oberta, el suport a la transferència de resultats i la col·laboració entre tots els membres de la comunitat UOC i altres persones implicades en HUBBIK.

Aquest Servei és administrat per part de la Universitat Oberta de Catalunya (d’ara endavant, «UOC» o «nosaltres»).

Registre, accés i ús del Servei - Consentiment

Quan accedeixis als serveis de HUBBIK o els utilitzis, manifestes que has llegit i acceptat tot el que disposen aquestes Condicions. L’acceptació d’aquestes Condicions és necessària per a poder compartir i col·laborar amb idees, solucions i projectes innovadors dins de HUBBIK.

Registre

Accediràs a aquest Servei amb les teves mateixes claus d’accés de la UOC. Aquestes claus d’accés són confidencials i propietat de la UOC i no les podràs modificar en aquest Servei, sinó mitjançant el procés habitual de la UOC.

Dades dels usuaris

La UOC gestionarà tota la informació personal dels usuaris de HUBBIK d’acord amb la seva Política de privacitat amb les finalitats particulars de gestionar els serveis de HUBBIK i mantenir les relacions amb els usuaris registrats. Podràs editar algunes dades personals del teu perfil, però només tindran efectes en aquest Servei i durant el temps que estigui vigent. S’autoritzarà dins de HUBBIK un únic usuari per nom d’usuari i correu electrònic. Qualsevol nova dada personal d’usuari podrà ser revocada si ja està relacionada amb un altre usuari de la plataforma, si les dades es veuen compromeses, si l’autor les comparteix amb qualsevol tercer o si la UOC rescindeix el seu compte d’usuari a HUBBIK per qualsevol motiu.

Visibilitat de les teves dades

Un dels objectius de HUBBIK és fomentar la col·laboració entre tota la comunitat UOC, i, per tant, el teu nom, cognom i adreça de correu electrònic UOC, i també la resta d’informació que editis al teu espai de perfil personal, seran visibles per als altres usuaris de HUBBIK. Per tant, accedint a HUBBIK atorgues el teu consentiment que tota la informació que registris en el teu perfil personal i el contingut de les idees que comparteixis a l’espai públic siguin publicats en aquest Servei i que es facin públicament accessibles per a tothom.

Autorització per part de la UOC

Per les presents Condicions, la UOC, com a propietària del Servei HUBBIK, et concedeix una llicència limitada, temporal, revocable i no subllicenciable per a utilitzar el Servei de manera estrictament personal. A excepció de la llicència referida anteriorment o de qualsevol altra indicació expressa dins d’aquestes Condicions o en el Servei, està prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, modificació i, en general, qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, vídeos, etc.) que integren el Servei, així com de les bases de dades i del programari necessari per a la visualització o el funcionament del Servei.

No podràs, en cap cas, explotar o servir-te comercialment, de manera directa o indirecta, totalment o parcialment, de cap dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc.) que conformen la Comunitat sense l’autorització prèvia i per escrit de la UOC. En cas que infringeixis aquestes condicions de llicència, la UOC cancel·larà el teu compte d’usuari, sense perjudici d’altres conseqüències que es puguin derivar de la infracció.

Ús dels serveis de HUBBIK

L’accés i ús del Servei HUBBIK implica el teu compromís i obligació de fer-ne un ús correcte, subjecte a aquestes Condicions i a la legalitat vigent, nacional i internacional, i als principis de bona fe, moral i ordre públic, i amb el compromís d’observar amb diligència qualsevol instrucció addicional que, amb relació a l’ús i accés a HUBBIK, pugui portar a terme la UOC. Ets el responsable únic de l’ús que facis del teu perfil en aquest servei. Estàs obligat a fer un ús raonable del Servei i dels seus continguts.

Participació en els serveis de HUBBIK - Contribucions

En enviar continguts (apunts, imatges, etc.) al Servei, concedeixes a la UOC una llicència perpètua i intransferible de reproducció i comunicació pública d’aquests continguts, amb àmbit mundial, per a publicar-los i utilitzar-los dins de la Comunitat i per a les seves finalitats. Garanteixes que tens el dret de contribuir amb aquests continguts i concedir aquesta llicència, i que la seva publicació a HUBBIK no infringirà cap dret de tercer (per exemple, drets d’autor, de privacitat, honor i reputació, etc.).

Responsabilitats

Pel que fa als serveis de HUBBIK, la UOC es fa responsable només del contingut que publica directament als espais de HUBBIK. Respecte de contribucions de tercers (usuaris i altres participants en els projectes concrets de HUBBIK), la UOC actua com a mer intermediari que posa a la teva disposició la seva plataforma tecnològica i l’accés als serveis de tercers, assumint únicament i exclusivament la responsabilitat derivada de la diligència que li pogués ser exigible per llei respecte dels seus serveis propis. La UOC no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada del mal ús o de l’ús fraudulent o il·lícit del Servei pels usuaris i altres tercers, o dels continguts de tercers allotjats als espais de HUBBIK, o dels serveis prestats als usuaris per tercers a través de HUBBIK.

La UOC farà tot el que sigui raonablement possible per vigilar la legalitat dels continguts, imatges, comentaris, opinions i altres informacions que es comuniquin pel Servei. No obstant això, com que no és possible tenir-ne un control absolut, tu seràs l’únic responsable de la informació, imatges, comentaris, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniquis, allotgis, transmetis, posis a disposició o exhibeixis per mitjà d’aquesta plataforma, i en concret, seràs l’únic responsable del manteniment del teu perfil i de la informació, imatges, comentaris, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniquis, allotgis, transmetis, posis a disposició o exhibeixis al teu perfil. El participant respondrà en tot cas davant de la UOC de l’originalitat dels continguts aportats. En cas que s’incompleixi aquesta norma, l’usuari participant serà l’únic responsable de les reclamacions i indemnitzacions de tercers; la UOC queda exonerada de qualsevol responsabilitat per infraccions de drets de tercers.

Especialment, la UOC no podrà ser considerada responsable editorial, i declarem expressament que no ens identifiquem amb cap de les opinions que els usuaris de HUBBIK puguin emetre, ni de les conseqüències d’aquestes opinions.

Podrem limitar la publicació a HUBBIK de continguts, opinions, informacions, comentaris, imatges o dibuixos que els usuaris comparteixin. Això no suposa l’obligació de la UOC de controlar els continguts que es puguin difondre pel Servei, sinó la voluntat d’evitar, en la mesura del possible, que per la plataforma es puguin difondre continguts, comentaris o opinions que puguin ser considerats difamatoris, racistes, sexistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, violents o que, de qualsevol manera, contrariïn la moral, l’ordre públic o els bons costums, o resultin clarament il·lícits o il·legals.

De la mateixa manera, en cap cas la UOC respondrà a:

  • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus que se’t puguin causar per la interrupció, finalització o disfunció del Servei per causes no imputables a la UOC.

  • L’existència de virus o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic i/o al teu terminal mòbil.

  • Les pèrdues i/o danys que, si escau, et poguessin ser causats amb motiu de l’accés i/o ús del teu compte d’usuari en el servei per part de tercers sense autorització. A aquest efecte, et recordem que tu ets l’únic responsable de custodiar les claus d’accés i dels possibles danys i/o perjudicis que es poguessin ocasionar a la UOC i/o a tercers a causa d’un ús no autoritzat d’aquestes claus.

Serveis particulars de HUBBIK

HUBBIK ofereix als usuaris de la Comunitat UOC una sèrie de serveis relatius a l’emprenedoria, la innovació oberta, el suport a la transferència de resultats i la col·laboració entre els membres de la nostra Comunitat, incloent-hi, entre d’altres, la Comunitat d’Innovació UOC o la jornada sobre transferència Spin UOC.

L’accés i ús de serveis particulars implicarà l’acceptació per part de l’usuari de les condicions particulars aplicables, que li seran presentades en el moment de seleccionar o participar en el servei en qüestió. L’usuari podrà guardar còpia d’aquestes Condicions de HUBBIK així com de les condicions de participació en les diferents activitats i serveis particulars de HUBBIK.

Confidencialitat

Tret de l’expressament indicat aquí o a les condicions particulars d’aplicació, la UOC i l’usuari es comprometen a mantenir la confidencialitat de qualsevol informació (incloent-hi, a títol il·lustratiu, dades, continguts, idees, gràfics, imatges, plans, oferta de serveis, programari, etc.) a què pugui accedir o rebre dins del marc de les seves activitats a HUBBIK. L’usuari aplicarà mesures raonables de seguretat per a mantenir aquesta confidencialitat i protegir la informació de tercers que pugui tractar.

PROTECCIÓ DE DADES

Les teves dades personals recollides en aquesta plataforma seran tractades d’acord amb la mateixa política de protecció de dades de la UOC disponible aquí, particularment amb la finalitat de proporcionar els serveis de HUBBIK.

Tanmateix, en el marc de les seves activitats professionals, si escau, l’usuari tractarà qualsevol dada de caràcter personal a què accedeixi o que rebi a través de HUBBIK d’acord amb la legislació aplicable en matèria de privadesa.

GENERAL

La UOC es reserva el dret a modificar aquestes Condicions en qualsevol moment sense efectes retrospectius; les modificacions es fan vàlides en el moment de la seva publicació, i la notificació del canvi serà enviada als usuaris registrats de HUBBIK.

En tot allò no previst en aquestes Condicions per a les activitats de HUBBIK, seran d’aplicació les condicions generals d’ús i participació en les plataformes digitals de la UOC, publicades aquí