SOFIA és un projecte liderat per Xavier Vilajosana, membre del grup de recerca de la UOC Sistemes distribuïts, paral·lels i col·laboratius (en anglès DPCS), amb Ferrovial, per a captar, agregar i explotar les dades que proporcionen les infraestructures de l'empresa per a la presa de decisions.
 
SOFIA va néixer amb l'objectiu d'incorporar les darreres tecnologies de la informació i la comunicació al sector de la construcció i al funcionament de grans infraestructures. El projecte consisteix en una plataforma de gestió de la xarxa de sensors capaç d'integrar i processar en temps real la informació aportada pel mesurament d'un ampli rang de paràmetres relacionats amb la construcció, el seguiment ambiental i la gestió de grans infraestructures de transport.