L'objectiu d'aquest projecte és proposar una solució per a l'establiment de les darreres voluntats digitals que ofereixi prou garanties de seguretat tant en l'ordre jurídic com en el tècnic. És una situació que actualment no es pot considerar resolta a l'Estat espanyol, ja que sovint, quan una persona mor, els seus familiars no saben les seves darreres voluntats digitals ni quins continguts hi ha publicats a la xarxa sobre aquesta persona o de quines informacions és titular. Aquesta iniciativa vol resoldre els problemes derivats de la delació digital per mitjà de mecanismes àgils i eficaços, que ofereixin prou garanties a l'usuari en relació amb les seves últimes voluntats digitals. Aquests mecanismes han de complir necessàriament cinc requisits: legalitat, agilitat, privadesa, naturalesa digital i internacionalització. Les empreses que actualment presten serveis similars en el mercat no compleixen la totalitat d'aquests cinc requisits, motiu pel qual no acaben de funcionar. L'èxit del projecte exigeix consolidar una figura que els compleixi.